అలల చేతుల స్పర్శ

ఆమెను ఆమె
తవ్విపోసుకున్న చోటల్లా
ఒకనది పుట్టుకొస్తుంది

ఆమెను ఆమె
పుటం వేసుకున్న ప్రతిసారి
ఓ గ్రంథం ఆవిష్కృతమౌతుంది

ఆమె
పాటలా పాడబడేచోట
చిగుళ్లు తొడిగిన మేఘం
పచ్చదనానికి పురుడుపోస్తుంది

ఆమె
అలల చేతుల ప్రవాహ
త్రుంచబడిన ఓలీవచెట్టు ఆకును తెచ్చిన
పావురం
……………..
                                          – మెర్సీ మార్గరెట్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , , , Permalink

One Response to అలల చేతుల స్పర్శ