Author Archives: జాజుల గౌరి

ఓయినం

”ఏమైనా ఒక ఆడిపోరి ఎన్క గిట్ల జరగొద్దన్నా” అన్నది అంజమ్మ. ”ఏం జేస్తం మా కిస్మత్తుల గిట్ల జరిగేదుంది జర్గింది మీద దేవుడున్నడు” అని గుడి దిక్కు … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ఓయినం

మాట విని ఆడివట్లోని లెక్క నీకాడికి వచ్చినట్టుండు అయినా పిల్లలు లేరు జల్లలు లేరు నిన్ను రూపాలు అడ్గనీకి ఎంత సిగ్గులేకపాయె మల్లా పైసలు గిట్ల ఇచ్చినావా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ఓయినం

నేను సెయ్యబోతున్నది గూడా గదే జెర నా ఎన్క ఉషారుగుండు ఏడా తేడా రావద్దు పో పోయి రాజుగాని పిల్సుకురా” అన్నాడు. ఎల్లయ్య సేన్లల్లకెని అడ్డంపడిపోయి రాజుని … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ఓయినం

ఎల్లమ్మ పరుగునొస్తున్న తల్లిగోడు విన్న నీలమ్మ ”ఓయ్యో మా అమ్మొచ్చిందే లేయే” అంటూ బిగ్గరగా అరిచి తల్లి దిక్కు చేతులు చాపంగానే ఎల్లమ్మ ఒక్క ఉదుటన ఇంట్లోకి … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ఓయినం

మొగులయ్య ఆ దెబ్బల నుంచి కోలుకోవటానికి నెలరోజులు పట్టింది. అదే సమయంలో కూతుర్ని చూడటానికి వచ్చిన ఎల్లమ్మ అల్లుణ్ణి కూతుర్ని పిల్లనూ, ఇల్లునూ చూసి గుండెలు బాదుకుంది.ఇంత … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ఓయినం

పని దగ్గర మొగులయ్యకి పని కావాలని మేస్త్రిని అడిగాడు చంద్రయ్య. మేస్త్రి అతన్ని తేరిపార జూసి ”వచ్చేవారం నుంచి ఇంకో సైటుకాడ పని సురువైతది ఆడికి తీసుకురా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

ఓయినం

భార్య మాటలు వినేసరికి మొగులయ్య అరికాలిమంట నెత్తికెక్కింది. భార్య దిక్కు కోపంగా చూస్తూ ”ఏమే నీలా ఉన్నకొద్దీ ఎక్వెక్వ మాట్లాడుతున్నవు ఏమన్నంటే తల్లిగారిల్లంటవేందే యింకేమన్నంటే బయట పనికి … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

ఓయినం

కానిచంద్రయ్యబయటినుంచే ”అరేతమ్మిమొగిలిగాడుమనిద్దరితోటిఏదోమట్లాడాలనివచ్చిండుగట్లగుడికాడ్కిపోయొద్దామురా” అంటూఅనగానేముగ్గురుకల్సిగుడిదగ్గరకుపోయికూర్చుంటూ ”ఏందిబిడ్డాఏంసుద్దిరా” అన్నాడు. ”కాకానాకిస్మతిలఎట్లజరిగేదుంటేగట్లజర్గుతదిపెద్దనాయినజెప్పినట్లనేఆయనపొలంఆయనకుఇడ్సిమిగిలినసాగుపొలంబురదమడ్గులనేసేనూఏస్తా” అన్నడు. ”అయ్యోబిడ్డాగట్లజేసేటోడివైతేగిన్నిదినాలుగాపొలమంతాఎందుకుదున్నితివిరాసేసినరెక్కలకష్టంఅంతామన్నులోపోసినట్లాయే” అనిరంగయ్యఅంగలార్చాడు. ”పోనీయేనాపెయిలశావుందిజేసినాఇంగనేనూఎక్వజేస్తేపెద్దనాయినాయింకాఎక్వజేస్తడేమోననిబయమైతుందిగిదిజెప్తామనేపిల్సినా” అంటూలేవబోతుంటే ”మల్లాగీసుద్దిమీపెద్దనాయినకుసెప్పినావారా” అనిఅడిగాడుచంద్రయ్య. ”లేనేనూసెప్పలేసెప్పనుగూడాఆయినేసినఅద్దుబందుకాడికిఇడ్సిపొలంసాగుజేస్తా” అంటూపెద్దపెద్దఅంగలేస్తూఅక్కడ్నించికదిలిపోయాడు. చాలారోజులతర్వాతఎల్లమ్మసాలయ్యకూతుర్నిచూడవచ్చారు. నీలమ్మతల్లిదండ్రులకుసంసారవిషయాలుతెలియనీయకుండాజాగ్రత్తపడ్తుఇరుగుపొరుగుదగ్గరఅప్పుతెచ్చితల్లిదండ్రులకిమంచిగావండిపెట్టేసరికికూతురిసంసారంసాఫీగాసాగిపోతుందనేసంతృప్తితోవాళ్ళుతిరుగుప్రయాణంఅయ్యారు. అత్తమామలువెళ్ళాకామొగులయ్యఅంతవరకుదున్నినసాగుపొలంవిడిచిబురదమడ్గులోనాగలినికట్టేసరికినీలమ్మఆశ్చర్యపడ్తూ ”ఏందయ్యనిన్నటిదాకాఆసేనుదున్ని  గిప్పుడుగిండ్లనాగలికట్టినవునారుమడినిఎప్పుడుగండ్లనేఏస్తంగదిముందలరెడీసెయ్యరాదూ” … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

ఓయినం

మొగులయ్య నీళ్ళు తాగి కొద్దిసేపటికి కుదుటపడ్డాడు. నీలమ్మ భర్తనే తేరిపార చూస్తోంది. నిన్న మొన్న ఉన్న సంతోషం భర్త ముఖంలో మచ్చుకైనా కన్పియ్యటం లేదు. ముఖం అంతా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

ఒయినం

”అక్కడ్నే మతలబుందన్నా మొగిలిగాడిని పెంచి పెద్దజేసినందుకు ఆని తండ్రి పాల్లకెని సగం దీసుకుండు” అని అంటుంటే ”అరె ఎల్లిగా గిట్లజేస్తే సర్కారోళ్లు ఎట్ల ఒప్పుకున్నరురా, ఆళ్ళకు గిట్ల … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment