మహిళల కోసం మన దేశంలో మొదలైన సినిమా సంబరాలు – 2

BACK TO YOUR ARMS Director : Kristijonas Vildziunas. Country : Lidhuvenia. Language: Berlin Subtitles:In English,German,Lithuveniyan Rushyan,Polish languages. బ్యాక్ టు యువర్ ఆంస్ : ఇది లిథువేనియా నుంచి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన సినిమా. ఒక తండ్రీ-కూతుళ్ళ కథ. తండ్రి పేరు వియాదస్. కూతురు పేరు రూటా. అది 1961 వ సంవత్సరం. రూటా పశ్చిమ జర్మనీ లో చదువుకుంటూ ఉంటుంది . ఒక పక్క తూర్పు – పశ్చిమ జర్మనీలను విభజించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకోపక్క […]

Read more