ఏం చదవాలి ?

( మొదటి భాగం – పాఠ్య పుస్తకాల గురించి ) మనకి తెలిసినంత వరకూ చదువు మార్కులనిస్తుంది మార్కులు ర్యాంకులనిస్తాయి ర్యాంకులు ఉద్యోగాలనిస్తాయి ఉద్యోగాలు జీతాలిస్తాయి జీతాలు జీవితాలనిస్తాయి… ఇదీ  చదువు పట్ల మనలో చాలామందికున్న  అవగాహన. ఈ విషయం ఆయా పాఠ్య పుస్తకాలు రాసిన పెద్దలకి తెలిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ? మేము అష్ట కష్టాలూ పడి తయారు చేసిన పాఠాల విలువ ఇంతేనా అని ఆవేదనతో తల్లడిల్లి పోతారు. ఎందుకంటే, విద్య వినయాన్నీ వినయం వివేకాన్నీ వివేకం విజ్ఞతనీ విజ్ఞత విచక్షణనీ […]

Read more