మట్టిలో మాణిక్యం

కళ్ళలో నుంచి మాటి మాటి కీ  ఊరుతున్న కన్నీటిని చీర  చెంగు తో తుడుచుకుంటోంది శాంభవి.జరిగినది తలుచుకున్న కొద్దీ దు:ఖం  ఆగటం లేదు . ఉక్రోషం వస్తోంది . తను పుట్టగానే  చనిపోయిన  అమ్మ మీద , వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన   నాన్న మీద , చివరకు తనను ఈ విధంగా పుట్టించిన దేవుడి మీద అసలు ఈ ప్రపంచం మీదే iపట్టరాని కోపం వస్తోంది .అంతలోనే ఏడుపు ముంచుకు వస్తోంది .అసలు తన తప్పేమివుంది ? తను పుట్టినప్పుడు తన మొహం చూసేందుకే ఇష్టపడలేదట […]

Read more