సంపాదకీయం

                                   పుస్తకాల సంచిని భుజాల మీద మోసే వయసులోనే తన దేశంలో తాలిబన్ల ఆంక్షల బూటు పాదాల క్రింద నలుగుతున్న తన తోటి పిల్లల భవిష్యత్త్ ను పిడికెడు అక్షరాల కోసం పోరాటాన్ని  బాధ్యాతయుతంగా భుజాలెత్తుకున్న  ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తి పేరే మలాల యూసఫ్ జాయ్ . ఉద్యమం ఎప్పుడూ పూల పాన్పు కాదు . అది ముళ్ళ దారిలాగే ఉద్యమ […]

Read more