సమకాలీనం – సవరణలు

         నాకో సందేహం! పాతదే అయినా…ఎందుకో…ఇపుడు ఆ చట్టం మారిపోయి, క్రొత్తదేమైనా వచ్చిందేమో…నేనేమైనా జనరల్ నాలెడ్జిలో వెనుకబడిపోతానేమోనని భయం. “ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకోవడానికి వయసెంత ఉండాలి?” వార్నీ ఇంతేనా? అనకండి. నా అనుమానాలు నాకున్నాయి.నాకిపుడో క్రొత్త సందేహం. తీర్చండి మరి! అమ్మాయికి పెళ్ళికి కనీస వయసెంత? పద్దెనిమిదని మీరే సందేహంగా గొణుగుతున్నారా? ప్రక్కవాళ్ళనెవరినైనా అడుగుతున్నారా? ఎందుకంటే ఈ మధ్య అన్నింటికీ సవరణలు జరుగుతున్నాయి. పురోగమనం కోసమైతే పర్వాలేదు. తిరోగమనంలో ప్రయాణించడానికి కొన్ని ఏర్పాట్లైతే జరుగుతున్నాయి.           కోర్టులే తికమకకు […]

Read more