గౌతమీగంగ

ప॥ వద్దురా మనకొద్దురా పరపాలనంబిక ఒద్దురా హద్దు పద్దూ లేని పన్నుల రుద్దీ పీల్చుచు నుండెరా॥ వద్దు॥ చ॥ 1. కర్ర లాగీ కత్తిలాగి పర్రలను చేసేడురా బుర్ర తిరుగుడు మందుపెట్టి గొఱ్రెలను చేసాడురా ॥ వద్దు। 2. వెండి బంగారముల నెల్ల దండిగా లాగేడురా ముండమోపి కాగితాలకు దండమిడమన్నాడురా ॥ వద్దు॥ 3. మాన ప్రాణములకు మహమ్మారిjైు వున్నాడురా ॥ కావలేవా కన్నతల్లీ గౌరవము కాపాడవా ॥ వద్దు॥ అంటూ ఆంగ్లేయులు దేశీయ విద్యల్ని నాశనం చేసి మనకు పాశ్చాత్య నాగరికత పట్ల […]

Read more