నా కళ్లతో అమెరికా – 40

ఎల్లోస్టోన్ -4 మర్నాడు ఉదయం ఎప్పుడెప్పుడు “దోమల రిసార్టు” నించి బయట పడతామా అన్నట్లు త్వరగా బయలుదేరేం. సమయం లేనందు వల్ల ఇక అక్కడ బ్రేక్ ఫాస్టు వంటివి చెయ్యదల్చుకోలేదు. గ్రాండ్ టేటన్ నేషనల్ పార్కు : ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్కుకు వెళ్లాలంటే ముందుగా “గ్రాండ్ టేటన్ నేషనల్ పార్కు” దాటి వెళ్లాలి. రెంటికీ కలిపి ఎంట్రన్సు టిక్కెట్టు $25 పెట్టి ఒక్కసారే తీసుకోవాలి. మేం వెళ్లింది జూలై నెల, మంచి వేసవి కాలం. అయినా ఈ టేటన్ లో చుట్టు మంచు కొండలు […]

Read more