ఓ… వనితా….!

ఓ వనితా …. నిశీధి యేనా నీ భవిత ….! ఆదిశక్తి అంశ అంటారే మరి అంగట్లో అమ్ముడెందుకు అవుతున్నావ్ ….? అండపిండ బ్రహ్మాండాలు నీనుండే ఉద్భవించాయంటారే మరి సంతలో సరుకు ఎందుకు అవుతున్నావ్ ….? తెగించు …. తెగించు …. ఈ దాస్య శృంఖలాల గోడలను బ్రద్దలుకొట్టు కల్కి కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంటావా ….! నీ జీవితం కడ తేరే వరకు ….? ఆ పరాశక్తికే ఆయుధం అవసరం అయింది నీకు తెగింపే ఆయుధం ధైర్యమే నీ ధనం కధన రంగంలో […]

Read more