ఓడిగెలిచిన రాత్రి

యవ్వనాన్ని ధరించిన దేహం కోర్కెలకు కళ్ళాలను తెలుసుకుంటూ పెనవేసుకున్న రెండుదేహాలు రాత్రిని చీల్చుకుంటూ ఆకాశపు అంచులను తాకుతున్నట్టు పరుగులు ఒలికిన నీరు మెల్లగా జారుతున్నట్టు మరుగుతున్న పాలు పొంగుతున్నట్టు కణం కణం రగిలిన అగ్నికణం చెలరేగే మంటలై అడివంతా దహించే జ్వాలలైనట్లు కన్ను గానని చీకటిలో భయమెరుగనిపోరు పల్నాటి పందెపు కోళ్ళలా రాత్రిని చెమటిచుక్కలుగా మారుస్తూ జ్వలించే దేహపు కణాలను ప్రజ్వలిస్తూ దేహాలతాకిడిమధ్య ఆర్పివేయాలనే ప్రయత్నం ఎవరికి ఎవరు పోటీ ఎవరికి ఎవరు భేటీ సమానమైన నిట్టూర్పులసెగలు కుడి ఎడమల   సైకిల్ పెడలింగులా వడివడిగా […]

Read more