ఈ మహిళా దినోత్సవం వరకూ…

పోయిన సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవం నుండి ఈ మహిళా దినోత్సవం వరకూ, మహిళల పరంగా సాగిన స్టడీస్/ అభివృద్ధి/ రాజకీయ అభివృద్ధి/ సామాజిక విజయాలు/ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, వాటిలో అమలుకి నోచుకున్నవి….మొదలైనవేవైనా…

మీకు తెలిస్తే, ఇక్కడ షేర్ చేయగలరు!

– విజయభాను కోటే

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UncategorizedPermalink

Comments are closed.