‘విహంగ’ పాఠకులకు ప్రత్యేక కానుక -”ఇలాచదవాలి.. అలా సాధించాలి ..”

పిల్లల భవిష్యత్ కోసం పరితపిస్తూ ,పరిశ్రమించే ప్రతి తల్లిదండ్రులూ తప్పక

చదవాల్సిన,చదివించాల్సిన పుస్తకం. ”ఇలాచదవాలి.. అలా సాధించాలి .. ”

ఉదయకుమార్ అలజంగి రచించిన ఇలాచదవాలి.. అలా సాధించాలి ..

అనే 100 రూ// విలువగల పుస్తకాన్ని ‘విహంగ పాఠకుల కోసం పూర్తి ఉచితంగా

అందిస్తున్నారు. చదివి మీఅభిప్రాయాలను తెలియజేయండి. మీ స్నేహితులకు

పంపండి.

– ‘విహంగ మహిళా సాహిత్య పత్రిక ‘

ఉదయకుమార్ అలజంగి
M.A. (Psychology), M.A. (Pub. Admn), M.A. (History),
B.Ed., AU Gold Medalist, PGD in English Langage Teaching (O.U)
PGD in Functional English, M.H.R.M, (Ph.D. in Psychology)
WRITER, POET, MOTIVATIONAL SPEAKER

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ఇ-బుక్స్Permalink

Comments are closed.