నజరానా ఉర్దూ కవితలు-12 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

సాఖియా ! ఈ తహ తహను 

తట్టుకోలేను క్షణమైనా 

ఇవ్వు విషమైనా 

లేదా పోయి మధువైనా …

                                                         -దాగ్ 

సిగ్గులోలుకుతూ 

నా సన్నిధిలో తాను 

ఆమె దగ్గరున్నంత సేపూ 

నేను నేనులో నేను 

                                                     -జిగిర్ 

ఆమె తన నిడుపాటి కేశాల్ని 

పాదాల దాకా పరిచింది 

ఇక చూడు ఆ జాలంలో 

వేటాడే ప్రాణి వచ్చి పడింది 

                                                 -మోమిన్ 

తడిసిన కురుల్ని పిండి 

ఎవరు విదిలించారు నీళ్లను ?

తూగుతూ వచ్చిన మబ్బు 

విరిగి వర్షించింది జల్లును 

                                                                   -షేక్ అర్జూ 

-– అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కాలమ్స్Permalink

Comments are closed.