నజరానా ఉర్దూ కవితలు-8 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

నా కన్నీళ్లని నేను
చప్పరిస్తున్నా కూడా
లోకమంటోంది
“వీడు త్రాగుబోతు గాడా “?
                                          – నరేష్ కుమార్ షాద్

చూడు చూడు ఇతగాడు
“మత పెద్దలా ” ఉన్నాడు
పానశాలకు దారి చూపమని
పదే పదే అడుగుతున్నాడు
                                            – షకీల్ బదాయినీ

నీ నిషా కళ్ళను చూస్తుంటే
నాకు భయమేస్తుంది
ఏదో ఒకరోజు ఏదో తాగించేసి
అవి నన్ను దోచేస్తాయనిపిస్తుంది
                                                     -అజ్ఞాత కవి

నీ ప్రతి ఓర చూపూ
నిజంగా అది నాకు
ఒక బాణం ఒక ఖడ్గం
ఒక్కొక్కపుడది పిడిబాకు
                                             – సాజన్ పెషావరీ

                                                                                     -అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలుPermalink

Comments are closed.