నజరానా ఉర్దూ కవితలు-7 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

శ్రావణ మాస గాఢాంధకారం
ఏకాంత ప్రశాంత వాతావరణం
మరచిపోయిన గాధలేవో
స్ఫురిస్తున్న తరుణం …
                                                     -జిగర్ మురాదాబాదీ .

దారి కఠినం , గమ్యమూ దూరం
ప్రతి అడుగూ చూసి వేయాలి
నడకలో గుచ్చుకునే ప్రతి ముల్లునీ
నడుస్తూనే తీసి వేయాలి ..
                                                          – నియాజ్ హైదర్

జీవితంలో అందరూ ప్రేమిస్తారు
ప్రాణేశ్వరీ ! మరణించినా నిన్నే స్మరిస్తుంటాను
నిన్నొక ఊపిరిలా గుండెల్లో పదిలపరిచాను
నిన్ను అదృష్ట రేఖల్లోంచి దొంగిలించాను ….
                                                             -ఖతీల్ షిఫాయీ

నేనూ మౌనంగా ఉన్నాను
తానూ నిశ్శబ్దంగా ఉంది
ఒక నాజూకు విషయమేదో
మా మధ్యన నలుగుతోంది …
                                                                             -ముల్లా

                                                                                                                                  అనువాదం:                                                                                                      –ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UncategorizedPermalink

Comments are closed.