మరొక రెండు(కవిత )- దేవి ప్రియ

పలుకు
పన్నీటి బొట్టంత
కానీ
అంతే పరిమళం
అంతే విరిదళం .

కవిత
కన్నీటి చుక్కంత
కానీ
అంతే ఆర్ద్రం
అంతే సంద్రం .

                                                                                       – దేవి ప్రియ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలుPermalink

Comments are closed.