నా కళ్ల తో అమెరికా -69-(యాత్రా సాహిత్యం )-కె.గీత

మెక్సికో నౌకా యాత్ర- చివరి భాగం “టేస్ట్ ఆఫ్ మెక్సికో టూరు”లో ఎన్సినాదా నగర సందర్శన కూడా కలిసి ఉండడంతో సంబరపడ్డాం. టూరులో ముందుగా సివిక్ ప్లాజా … Continue reading నా కళ్ల తో అమెరికా -69-(యాత్రా సాహిత్యం )-కె.గీత