‘చెర’వాణి (కవిత )- ఘనపురం సుదర్శన్

ఆ చరవాణిలో దీపాలు
వెలుగుతాయి/ కంటిలోని దీపాలను ఆర్పుతుందని తెలుసుకోవోయి …

ఆ చరవాణి అందరిని
పలకరిస్తుంది / మనుషులను
భౌతికంగా దూరం చేస్తుంది

చరవాణికి నోరు లేదు ఐనా
గబగబా మాట్లాడుతది/
హృదియముంటే బాగుండు

చరవాణి కాలక్షేపానికి లేదు
కాలక్షేపానికే చరవానొచ్చింది
పని ఉన్న మనిషిని పని లేకుండా చేస్తుంది

చరవాణి మంచిని మోసుకొస్తది ఐనా
మంచిది కాదు/చరవాని చెడునూ
మోసుకొస్తుంది ఐనా చెడ్డదీ కాదు
మంచి చెడ్డలు మనలో ఉండాలి

చరవాణి అలసిపోదు అలిసేలా
చేస్తుంది /చరవాణి కళ్ళనివ్వదు
కళ్ళు పోయేలా చేస్తది ……

చరవాణికి చెవుల్లేవు వినడానికి ….
చరవాణికి మనసూ లేదు
బాధ వస్తే కరగడానికి

                                                       – ఘనపురం సుదర్శన్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , Permalink

Comments are closed.