ఆమే..అమ్మ…

ఆమే..అమ్మ…

ఊపిరిపంచినఅమ్మ
ఉగ్గుపాలతోపాటూ…
ఒడినేఊయలగాఊపుతుంది… 

మర్మాలుఎరుగనీయని
జీవితానికి
సోపానమౌతుంది…

బేదాలుతెలియని
స్నేహానికి..
ఆయువుపట్టునిస్తుంది..

తన్మయిఅయి
తనివితీరాచూసుకుంటూ
వారిభవిష్యత్తుబాటలో
తనజీవితాన్నే
రహదారిచేస్తుంది..
కనులుకన్నీటిజలపాతాలైనా
చెదరనిచిరునవ్వునుపంచుతూ…
ఆమే..అమ్మ…

– సుజాత తిమ్మన

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.